0
منو دسترسی
1398/07/11 در ساعت 12:15:25

آموزش نرم‌افزار Business Plan Pro

آموزش نرم‌افزار Business Plan Pro

آموزش نرم‌افزار Business Plan Pro

 

 

_ بررسي ساختار طرح کسب‌وکار و شروع كار با نرم‌افزار

 

_ بررسي ادبيات طرح كسب و كار


 

مقدمه:

 

برنامه‌ریزی به عنوان بخشي از عمليات تجاري، فرايندي است كه در يك فعاليت اقتصادي غيرقابل صرف‌نظر بوده و هرگز پايان نمی‌پذیرد. برنامه‌ریزی و تهيه طرح کسب‌وکار در مراحل اوليه هر فعاليت كارآفرينانه نوپا و هنگامی‌که كارآفرين قصد دارد طرح يك فعاليت اقتصادي مقدماتي را آماده نمايد بسيار مهم است. لزوم اينكه كارآفرين درك و احساس مشخص و قابل استنادي از بازار، محصول توليدي يا خدمات ارائه‌شده، تيم مديريت و نيازهاي مالي فعاليت كارآفرينانه داشته باشد ضرورت تهيه يك برنامه جامع كه تمام قسمت‌های فرايند کسب‌وکار موردنظر را در برداشته باشد، مشخص می‌کند. به‌طورکلی هدف از تهيه طرح کسب‌وکار فراهم كردن راهنما و ساختاري براي كارآفرينان و مديران است تا در محيط بسيار متغيري كه با آن روبرو هستند قادر به فعاليت مؤثر گردند.

 

مباني نظري تحقيق:

 

اگر قصد داشته باشيم فعاليت جديدي را در دنياي تجارت آغاز كنيم، قبل از هر چيز بايد از خود در مورد چرايي آن پرسش كني .  پاسخ به اين سؤال كه «آيا برنامه اي مشخص براي اين كار در نظر گرفته يا خير؟» بسيار مهم است چراکه در غير اين صورت اقدام ما چيزي جز خیال‌پردازی بيهوده يا گام نهادن در راهي فرسايشي كه سرانجام آن رها كردن كار است نخواهد بود.


درواقع با تنظيم راهكارهاي مناسب، موفقيت شركت خود را تضمين می‌کنیم و مطابق برنامه‌ای مشخص گام برمی‌داریم; برنامه‌ای كه نقشه‌ی عبور موفق يا منحرف از جاده در فعاليت شغلي است.


فشار رقبا و طبيعت گستردگى روزافزون فعالیت‌های تجاري، ضرورت اعمال تغييرات اساسى و انقلابي در مسير اهداف، طراحى و پیاده‌سازی دستگاه‌های تجارى سازمان‌ها را طلب می‌نماید.

 

امروزه حوزه عمل فعالیت‌های تجارى معمولاً از يك كشور فراتر بوده و چندين كشور را دربر می‌گیرد. اگرچه اهداف تجارى مشتركى در تمام كشورها وجود دارند، اما درعین‌حال هريك مقررات خود را دارا می‌باشند.


به‌منظور ارائه و پشتيبانى يك سيستم کسب‌وکار تجارى داشتن يك تخمين كلي از حجم مطلوب يك طرح تجاری تا حد زيادي به ما در سازمان‌دهی مطالب آن از ابتداي کار کمک می‌کند. البته در ابتداي كار به نظر ما نوشتن صفحات زياد سخت و حتي غیرممکن به نظر می‌رسد.


در اين جزوه ما چگونگي طرح کسب‌وکار موفق را نه‌تنها براي مقاصد خارجي بلكه به‌عنوان ابزاري مهم براي مديريت مقاصد داخلي نشان می‌دهیم.


بسياري از نظرات در اين جزوه به طور مساوي به شرکت‌های توليدي و خدماتي اعمال می‌شود. بااین‌حال، تمايل ما بيشتر به توليدات و محصولات است تا خدمات.

 

روش تحقيق:

 

در اين طرح كوشيده شده است تا مجموعه گام‌های لازم جهت تهيه يك طرح کسب‌وکار شرح داده شود. ازآنجاکه طرح کسب‌وکار بیان‌کننده خصوصيات و جنبه‌های مختلف يك کسب‌وکار است در مراجع مختلف براي هرکدام از بخش‌های يك طرح کسب‌وکار سؤالات مختلفي مطرح شده است كه با پاسخ به آن سؤالات می‌توان طرح کسب‌وکار را آماده كرد.


همچنين در اين طرح كوشيده شده است تا ضمن حفظ اين روند تا حدودي به توضيح قسمت‌های مختلف پرداخته شود. در پايان نيز چند نرم‌افزار كه درزمینهٔ کسب‌وکار كاربرد دارند معرفي و مقايسه شده و قوی‌ترین نرم‌افزار در حوزه کسب‌وکار (Business Plan Pro) به‌طور كامل شرح داده می‌شود و كل اين طرح در قالب يك جزوه درآمدهاست.

 

 

 

 

فلسفه پيدايش طرح کسب‌وکار:

 

انسان‌های بی‌شماری داراي افكار و تصورات ذهني خلاقانه و خاصي می‌باشند كه براي عملياتي كردن آن نياز به مطـرح سـاختن آن به غير دارند ، اما به دليل عدم توانايي در تصویرسازی آن هیچ‌گاه موفق به پیاده‌سازی افكار خود نمی‌گردند .


بايد باور داشت اگر اين افراد توانايي پیاده‌سازی تصورات ذهني خود را داشته و يا می‌داشتند امـروز شـايد در زمـره موفق‌ترین انسان‌ها بوده و باعث تغيير مسير زندگي خود می‌شدند . در مقابل انسان‌هایی نيز بودند كـه می‌توانستند ايـن تصـورات را بـه واقعيت تبديل نمايند اما به دليل سرعت تغييرات در عصر كنوني كه به عصر عـدم تـداوم شـهرت يافتـه كـه در آن اندوخته‌ها و تجارب گذشته لزوماً تضمین‌کننده آينده نمی‌باشد و با پیچیده‌تر شدن تجارت و بازارها حضور و بقا در عرصه‌های دادوستد و تجارت تخصصی‌تر گشته و به تبع آن تبديل كردن ایده‌ها به واقعيت و به محصولات و خدمات به‌تنهایی امکان‌پذیر نمی‌باشد و نياز به شريك و يا سرمایه‌گذاری در این‌گونه طرح‌ها به يك نياز راهبردي و گسترده در عصر حاضر مبدل گشته است.

 

 

 

 


ازاین‌رو ، جهت مستندسازي اطلاعات این‌گونه طرح‌ها و نحوه بررسي دقیق‌تر به نقاط ضعف و قـوت آن‌ها ،تـلاش بـراي دست‌یابی به يك برنامه عمل را ايجاب نمود.


اين برنامه عمل باعث گرديد تا جهت پیاده‌سازی تصورات ذهني و ایده‌ها و جهت ايجاد يك روال همسان ، فرمتي به وجود آيد تـا هم شركا و سرمایه‌گذاران و هم صاحب ايده بتواند مسير و روش‌های حركت خود تـا هـدف مطلـوب را به‌صورت سيسـتماتيك نمايان سازد ، اين مهم از سال 1970ميلادي و با نام طرح کسب‌وکار رواج يافت و باعث تحـول در سـاختار اقتصـادي کسب‌وکارها ، مخصوصاً کسب‌وکارهای كوچك گرديد.

 

تاريخچه طرح کسب‌وکار در ايران:

 

در ايران اولين گروهي كه در زمينه طرح کسب‌وکار فعاليت كردند، گروه پويا فن آفرینان شريف بود. سابقه‌ی شکل‌گیری گروه پويا فن آفرينان شريف به مهروموم‌های 1379و 1380 برمی‌گردد. زماني كه تني چند از اعضاي اين گروه در مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف و تحت نظر دكتر عليرضا فیض بخش جزء پيشگامان توسعه‌ی مفهوم كارآفريني در ايران بودند. محور اصلي تحقيقات مركز كارآفريني مفهوم Entrepreneurship بود كه معادل فارسي كارآفريني براي آن انتخاب‌شده بود. يكي از پروژه‌های پژوهشي تعریف‌شده در اين مركز "بررسي مرحله‌ی راه‌اندازی يك کسب‌وکار و چالش‌های پيش روي كارآفرينان در ايران و ساير كشورهاي جهان "بود. به‌این‌ترتیب اعضاي گروه دقيقاً درگير تحقيق درباره‌ی مرحله‌ای شدند كه کلیدی‌ترین مرحله‌ای فرآيند كارآفريني است.

 

 

 


يعني مرحله‌ی راه‌اندازی يا Start-upيك کسب‌وکار. طي اين پروژه بود كه با مطالعات ادبيات كارآفريني ساير نقاط جهان به اين نتيجه رسيديم كه يكي از حلقه‌های مفقوده در بحث كارآفريني و البته فراتر از آن در بحث سرمایه‌گذاری در ايران، مفهوم Business Plan است. این‌چنین بود كه يكي از خروجی‌های مهم اين پروژه در كنار راهنماي راه‌اندازی يك کسب‌وکار در ايران؛ ارائه‌ی اولين راهنماي تدوين يك طرح کسب‌وکار در سال 1380بود.
اگرچه شايد به دليل اولين بودن و نيز جانبي بودن موضوع طرح کسب‌وکار در آن پروژه کتابچه‌ی ارائه‌شده مختصر و ناكامل بود، نقطه‌ی شروعي بود براي طرح اين مفهوم در محافل دانشگاهي و بعدها محافل حرفه‌ای. وليكن متأسفانه طرح کسب‌وکار نيز به سرنوشتي مشابه مفهوم كارآفريني دچار گرديد كه مترادف گرفتنش با اشتغال‌زایی سبب انحرافاتي در پيشبرد آن شد كه شاهد آن هستيم .به‌واسطه‌ی جديد بودن و ناشناخته بودن مفهوم طرح کسب‌وکار )طرح تجاري، برنامه‌ی تجاري، برنامه‌ی کسب‌وکار، BPو ...( فرصتي فراهم آمد كه افرادي بدون داشتن دانش‌پایه و توانمندی‌های لازم وارد اين حيطه شده و شروع به فعاليت نمايند.


البته نفس ورود اين افراد نه‌تنها مشكلي نداشته و ندارد كه نشان از هوشمندي آن‌ها در شناسايي يك فرصت اقتصادي است، وليكن مشكل اينجاست كه متأسفانه هنوز پس از گذشت چند سال همانند موضوع كارآفريني هنوز اندر خم يك کوچه‌ایم و در لایه‌های سطحي موضوع ماندهايم. عملاً در بسياري موارد نه هرچند هميشه طرح‌های کسب‌وکار كه می‌بایستی نمايانگر توجیه‌پذیری واقعي طرح‌ها و برنامه‌ی فرد كارآفرين و يا شركت براي رشد و توسعه‌ی آن بودند تبديل به طرح‌های صوري كه در اغلب موارد وسیله‌ای براي گرفتن وام و تسهيلات گرديدند بدون آن‌که به عمق آن توجه شود. به همين دليل نيز هنوز هيچ شركتي نيست كه به نامي معتبر در اين عرصه تبدیل‌ شده باشد.


هنوز آموزش‌های ما آموزش‌های عمومي و ابتدايي هستند و تخصصي نشده‌اند. هنوز هم مشاهده می‌شود كه بسياري از طرح‌های نوشته‌شده بديهياتي نظير استفاده از روش تحقيق علمي، گزارش‌نویسی حرفه‌ای، داشتن ادله‌ی پشتيبان براي مطالب ارائه‌شده رعايت نمی‌شوند، و حتي متأسفانه در مواردي محاسبات مالي اشتباه هستند و خيلي هنوزهاي ديگر.

 

 

 

 

البته مشكل تنها مشاوران نيستند، درست است كه مشاوران اين زمينه چندان رشد نکرده‌اند وليكن فضاي کسب‌وکار ما هم مشاوران حرفه‌ای را طلب نمی‌کند . چرا هنوز قالب طرح‌های توجيهي بانک‌های ما براي شرکت‌های توليدي و صنعتي معنا دارند و شرکت‌های خدماتي و دانش‌محور بايد خود را با اين ساختار تطبيق دهند؟ چرا هنوز صنعتگران و تجار ما به‌جای آنكه به فكر نوآوري و ارائه‌ی محصولات و خدمات نو باشند به فكر كپي كردن ایده‌های ديگران هستند؟ چرا ما راه‌اندازی طرح‌هایی نظير آيسپك را كمتر مشاهده می‌کنیم و پس‌ازآن كه يك نفر چنين طرحي را اجرا می‌کند ديگران به ساده‌ترین وجهي به تقليد نه‌تنها محصول كه حتي اسم آن می‌پردازند. اصلاً چرا همه‌ی طرح‌ها توجیه‌پذیرند و خروجي هيچ طرحي جواب "نه" به سرمایه‌گذاری نمی‌دهد؟ چرا باافتخار اعلام می‌شود كه بيش از ٪60 طرح‌های زودبازده براي دريافت تسهيلات به بانك معرفی‌شده‌اند. حال‌آنکه كمتر از ٪10طرح‌های ارائه‌شده به سرمایه‌گذاران مخاطره پذیر (Venture Capital) به مرحله‌ای سرمایه‌گذاری می‌رسند. چرا هنوز در كشور ما سرمایه‌گذار حرفه‌ای براي مشاركت در طرح‌های نوآورانه و ایده‌های جديد وجود ندارد و سرمایه‌گذاری در طرح‌ها منحصر می‌شوند به سرمایه‌های دولتي احتمال رانت جویی و حیف‌ومیل سرمايه در آن‌ها بالاست و خيلي چراهاي ديگر.

 

 

 

 

اخبار مرتبط

1398/12/06 در ساعت 16:19:20

نکاتی در مورد استیکرها در نسخه ی جدید واتس اپ

استفاده از استیکرهای جدید واتس‌اپ!

نکاتی در مورد استیکرها در نسخه ی جدید واتس اپ
1398/12/06 در ساعت 15:52:23

چگونه چت واتس اپ را به صورت PDF ذخیره کنیم

ذخیره چت واتساپ بصورت PDF

چگونه چت واتس اپ را به صورت PDF ذخیره کنیم
1398/12/06 در ساعت 15:38:24

آموزش رفع مشکل مسدود شدن حساب واتس اپ

آموزش روش های رفع ریپورت واتس اپ!

آموزش رفع مشکل مسدود شدن حساب واتس اپ
1398/12/06 در ساعت 15:16:56

انتقال مکالمات واتس‌آپ از اندروید به آیفون

آموزش انتقال مکالمات واتس‌آپ از اندروید به آیفون!

انتقال مکالمات واتس‌آپ از اندروید به آیفون
1398/12/06 در ساعت 14:50:49

چگونه امنیت واتس اپ در گوشی خود را بالا ببریم؟

8 نکته که امنیت واتس اپ شما را ارتقا می‌دهد!

چگونه امنیت واتس اپ در گوشی خود را بالا ببریم؟
1398/12/06 در ساعت 14:19:12

جلوگیری از اضافه شدن ناخواسته به گروه در واتس اپ!

آموزش کامل جلوگیری از اضافه شدن به گروه در واتساپ

جلوگیری از اضافه شدن ناخواسته به گروه در واتس اپ!
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%