0
منو دسترسی
1398/10/22 در ساعت 15:37:18

انواع دتكتورها

انواع دتكتورها

انواع دتكتورها

 

 

تشخيص اثرات آتش به وسيله آشكارساز (دتكتور) شامل: دود ، حرارت ، شعله و گازهاي سوختي مي شود . اين وسيله در فضا و محلي نصب مي شود (سقف) كه احتمال حريق و آتش سوزي در آن مي رود.

 

 

انواع دتكتورها در تقسيم بندي زير معرفي شده است :

انواع دتكتور دودي :

 

الف) دتکتور دودی نوری (Photoelectric Smoke) :

 

دود در برخورد با منبع یا یک فرستنده نور (Tx) از خود دو عکس العمل نشان خواهد داد:

1. پراش یا پراکندگی (Scattering) که باعث خواهد شد نور تابیده انحراف پیدا کرده و ذرات آن به گیرنده ای (Rx) دیگر برسد و به این ترتیب عمل تشخیص دود صورت گیرد.

دتکتورهای دودی سقفی در منازل بر همین اساس کار می کنند و در زیر ساختمان داخلی به همراه مکانیسم عملکرد و شکل ظاهری و برچسب روی دتکتور دودی نوری ديده مي شود.

 

 

 

 

2. اگر یک اشعه مادون قرمزیا پرتو IR بین یک فرستنده (Tx) نور و گیرنده (Rx) آن برقرار باشد یک گرفتگی (Obscuration) نور در زمانی که دود در اطراف پرتو ظاهر می شود رخ می دهد که این گرفتگی باعث قطع ارتباط نور بین فرستنده و گیرنده مطابق شکل خواهد شد.

 

 

و به این ترتیب دود حاصل از آتش تشخیص داده می شود به دتکتور دودی با این مکانیسم عملکرد پرتویی (Beam) می گوییم. این دتکتورها در دو نوع گیرنده - فرستنده جدا و نوع رفلکتوری موجود است که در این حالت فرستنده و گیرنده روی یک قطعه وجود دارد و در سمت دیگر فقط نوعی آینه برای برگشت پرتو در نظر گرفته می شود.

ب) دتکتور دودی یونی (Ionization Smoke) :

 

این دتکتورها دارای محفظه ای با دو الکترود مثبت و منفی هستند که وجود ماده رادیو اکتیو ضعیفی بنام آمرسیوم 241 موجب یونیزه شده هوای داخل آن می شود بنابراین جریان ضعیفی بین دو الکترود در محفظه یونیزه برقرار می شود ورود دود به داخل محفظه موجب از هم گسیختگی و کاهش جریان الکتریکی بین دو الکترود می شود و در پی آن باعث فعال شدن دتکتور می گردد از آنجا که این نوع دتکتورها در مقابل تغییرات رطوبت و فشار هوا حساس هستند ممکن است پیام های نادرستی را بدون وجود آتش به مرکز ارسال کنند و به همین دلیل برای کاربردهای دقیق تر و در محفظه اي با نوسانات جوی از نوع دیگری از آن استفاده می شود.

 

 

1. برای جلوگیری از حساسیت این دتکتور را دو محفظه ای می سازند در این صورت یکی از محفظه ها با هوای بیرون در ارتباط است و محفظه دیگر که محفظه مرجع خوانده می شود تنها روزنه های کوچکی دارد برای تعادل فشار جو که در عین حال اجازه عبور ذرات دود را نمی دهد عملکرد دتکتور وابسته به تعادل دو محفظه یعنی مقایسه جریان الکتریکی آنهاست، در دو محفظه چنانچه تعادل برقرار باشد هیچ پیامی به مرکز اعلام نمی شود. به این نوع عملکرد یونی قیاسی (Comparator) می گویند.