0
منو دسترسی

آموزش جامع ETABS فولادی

توضیحات:
فیلم آموزش جامع ETABS فولادی به صورت کاربردی
30,000 تومان
%20
24,000 تومان
ضمانت بازگشت کالا

ویژگی های این مجموعه:

>> بیش از 12 ساعت آموزش

>> بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

>> به همراه نرم افزار Etabs

>> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش

 

    مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

        فصل 1 : سیستم های سازه ای
        انواع سیستم های باربر ثقلی (دانلود - 2.75 مگابایت)
        انواع سیستم های مقاوم در برابر نیروی جانبی
        محدودیت های انتخاب سیستم سازه ای
        فرضیات طراحی (دانلود - 3.77 مگابایت)

     

    فصل 2 : بارگذاری
        بار مرده کف ها
        بار مرده دیوارهای ضخیم (دانلود - 5.19 مگابایت)
        بارگذاری پله
        بار زنده (دانلود - 2.16 مگابایت)
        بار زنده تیغه
        بار زلزله
        بار باد
        بار برف
        بار آسانسور

     

    فصل 3 : ایجاد هندسه مدل
        ایجاد مدل جدید
        اصلاح خطوط شبکه
        ذخیره سازی مدل
        باز کردن مدل های موجود
        دریافت فرمت هایی غیر از فرمت اصلی نرم افزار
        ترسیم المان های نقطه ای
        ترسیم المان های خطی
        ترسیم المان های سطحی
        روش انتقال المان ها در مدل
        دستورات Trim  و Extend

     

    فصل 4 : تعریف مشخصات سازه ای
        تعریف مشخصات مصالح
        تعریف مقطع المان های خطی (فولادی)
        تعریف مقطع سقف های نوع دال
        تعریف مقطع سقف های دارای تیرچه
        تعریف مقطع دیوارهای سازه ای
        تعریف مقطع آرماتور
        تعریف مقطع دیافراگم
        تعریف گروه
        تعریف طیف طرح زلزله
        تعریف نحوه محاسبه جرم و وزن موثر لرزه ای
        تعریف تنظیمات اثر P-Δ
        تعریف حالت بار آنالیز مودال
        تعریف الگوی بارها
        الگوهای بار در روش LRFD
        تعریف حالت بارها
        نکات تئوری ترکیبات بار طراحی
        نحوه تعریف ترکیب بارها

     

    فصل 5 : اختصاص مشخصات سازه ای
        نحوه انتخاب المان ها
        نحوه اختصاص تکیه گاه در سازه
        اختصاص مقطع به المان های خطی
        اصلاح مشخصات المان های خطی
        اختصاص نحوه اتصال اجزا در سازه
        اختصاص آفست انتهایی المان های خطی و صلبیت آنها
        اختصاص برون محوری در اتصال المان های خطی
        نحوه چرخش محور محلی المان های خطی و چرخش مقطع آنها
        اختصاص تعداد مقاطع خروجی
        اختصاص مقطع به المان های سطحی
        اختصاص صلبیت به دیافراگم
        تغییر جهت محورهای محلی در المان های سطحی
        اختصاص بار نقطه ای به المان نقطه ای
        اختصاص جابجایی نقطه ای به المان های نقطه ای
        اختصاص بار نقطه ای به المان خطی
        اختصاص بار خطی به المان های خطی
        اعمال بار خطی به المان های خطی
        اختصاص بارهای یکنواخت سطحی به المان های سطحی

     

    فصل 6 : آنالیز
        کنترل اخطارهای ترسیمی در مدل
        تنظیمات آنالیز
        انجام فرآیند آنالیز
        نحوه نمایش گزارش آنالیز

     

    فصل 7 : تنظیمات طراحی
        نکات تئوری تنظیمات طراحی به روش ASD
        نکات تئوری تنظیمات طراحی به روش LRFD
        انجام تنظیمات طراحی در مدل به روش ASD
        انجام تنظیمات طراحی در مدل به روش LRFD

     

    فصل 8 : طراحی اولیه
        دلایل جواب ندادن نسبت تنش ها در روش ASD و روش حل آنها
        دلایل جواب ندادن نسبت تنش ها در روش LRFD و روش حل آنها
        تیپ بندی

     

    فصل 9 : کنترل ها
        کنترل اخطارها و خطاها
        کنترل اتفاقی نمودار لنگرو برش
        نکات تئوری اصلاح برش پایه استاتیکی بر مبنای پریود تحلیلی
        اجرای اصلاح برش پایه استاتیکی بر مبنای پریود تحلیلی
        نکات تئوری اصلاح برش پایه طیفی بر مبنای مقایسه با برش پایه استاتیکی
        اجرای اصلاح برش پایه طیفی بر مبنای مقایسه با برش پایه استاتیکی
        نکات تئوری مربوط به کنترل دریفت
        اجرای کنترل دریفت
        نکات تئوری کنترل محوری ستونها
        اجرای کنترل محوری ستونها به روش ASD
        اجرای کنترل محوری ستونها به روش LRFD
        کنترل تنظیمات طراحی به روش ASD
        کنترل تنظیمات طراحی به روش LRFD
        نکات تئوری کنترل ستون های در تقاطع دو سیستم باربر جانبی
        اجرای کنترل ستون های در تقاطع دو سیستم باربر جانبی
        نکات تئوری کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله
        اجرای کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله
        نکات تئوری کنترل بادبند یا دیوار برشی در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله
        اجرای کنترل بادبند یا دیوار برشی در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله
        کنترل ضوابط طرح لرزه ای در روش LRFD
        کنترل کفایت تعداد مود ها در آنالیز طیفی

     

    فصل 10 : خروجی ها     
        خروجی گرافیکی تغییر مکان ها
        خروجی گرافیکی دیاگرام های نیرو یا لنگر
        خروجی های متنی ، زیربخش ورودی های مدل
        خروجی های متنی ، زیربخش ورودی ها و تنظیمات آنالیز
        خروجی های متنی ، زیربخش نتایج خروجی المان های قاب
        خروجی های متنی ، زیربخش نتایج خروجی تغییر مکانها و دریفت ها
        خروجی های متنی ، زیربخش نتایج خروجی عکس العمل های تکیه گاهی و برش های پایه
        خروجی های متنی ، زیربخش نتایج خروجی مربوط به حالت بار مودال
        خروجی های متنی ، زیربخش نتایج خروجی سازه ای
        خروجی های طراحی ،  زیربخش دریافت نسبت تنش P-M
        خروجی های طراحی ،  زیربخش دریافت نسبت تنش برشی

     

    فصل 11 : مثال کاربردی     
        ایجاد خطوط شبکه و طبقات در مدل جدید
        ترسیم المان های خطی
        ترسیم المان های سطحی
        تعریف مصالح
        تعریف مقاطع المان های خطی
        تعریف مقاطع المان های سطحی
        تعریف دیافراگم صلب
        تعریف طیف طرح زلزله
        تنظیمات مربوط به حالت بار مودال
        تعریف الگوهای بار استاتیکی
        تنظیم اثر P-Δ
        تعریف منابع جرم
        تعریف حالات بار استاتیکی و طیفی
        تعریف ترکیب بارها
        اختصاص نوع تکیه گاه به پای ستون ها
        اختصاص مقطع به المان های خطی
        اختصاص نحوه اتصال به المان های خطی
        اختصاص آفست انتهایی المان های خطی
        اختصاص مقطع به المان های سطحی
        اختصاص صلبیت به دیافراگم
        تعریف و اختصاص جهت تیرچه ها در پروژه
        اختصاص بارهای سطحی به المان های سطحی
        اختصاص بارهای خطی به المان های خطی
        آنالیز مدل و تنظیمات مربوط به آن
        تنظیمات طراحی و شروع فرآیند طراحی
        انجام فرآیند طراحی اولیه
        کنترل اخطارها و خطاها
        کنترل اتفاقی نمودار لنگر و برش
        اصلاح برش پایه استاتیکیبر مبنای پریود تحلیلی
        کنترل دریفت
        کنترل محوری ستونها به روش ASD
        کنترل محوری ستونها به روش LRFD
        کنترل تنظیمات طراحی در روش ASD
        کنترل تنظیمات طراحی در روش LRFD
        کنترل ستون های در تقاطع دو سیستم باربر جانبی برای ترکیب بارهای اندرکنشی
        کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله
        کنترل بادبند در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله
        کنترل ضوابط طرح لرزه ای در روش LRFD
        کنترل کفایت یا عدم کفایت تعداد مودها در آنالیزهای مودال و طیفی
    انواع سیستم های مقاوم در برابر نیروی جانبی
    محدودیت های انتخاب سیستم سازه ای
    فرضیات طراحی

 

فصل 2 : بارگذاری

    بار مرده کف ها
    بار مرده دیوارهای ضخیم
    بارگذاری پله
    بار زنده
    بار زنده تیغه
    بار زلزله
    بار باد
    بار برف
    بار آسانسور

 

فصل 3 : ایجاد هندسه مدل

    ایجاد مدل جدید
    اصلاح خطوط شبکه
    ذخیره سازی مدل
    باز کردن مدل های موجود
    دریافت فرمت هایی غیر از فرمت اصلی نرم افزار
    ترسیم المان های نقطه ای
    ترسیم المان های خطی
    ترسیم المان های سطحی
    روش انتقال المان ها در مدل
    دستورات Trim  و Extend

 

فصل 4 : تعریف مشخصات سازه ای

    تعریف مشخصات مصالح
    تعریف مقطع المان های خطی (فولادی)
    تعریف مقطع سقف های نوع دال
    تعریف مقطع سقف های دارای تیرچه
    تعریف مقطع دیوارهای سازه ای
    تعریف مقطع آرماتور
    تعریف مقطع دیافراگم
    تعریف گروه
    تعریف طیف طرح زلزله
    تعریف نحوه محاسبه جرم و وزن موثر لرزه ای
    تعریف تنظیمات اثر P-Δ
    تعریف حالت بار آنالیز مودال
    تعریف الگوی بارها
    الگوهای بار در روش LRFD
    تعریف حالت بارها
    نکات تئوری ترکیبات بار طراحی
    نحوه تعریف ترکیب بارها

 

فصل 5 : اختصاص مشخصات سازه ای

    نحوه انتخاب المان ها
    نحوه اختصاص تکیه گاه در سازه
    اختصاص مقطع به المان های خطی
    اصلاح مشخصات المان های خطی
    اختصاص نحوه اتصال اجزا در سازه
    اختصاص آفست انتهایی المان های خطی و صلبیت آنها
    اختصاص برون محوری در اتصال المان های خطی
    نحوه چرخش محور محلی المان های خطی و چرخش مقطع آنها
    اختصاص تعداد مقاطع خروجی
    اختصاص مقطع به المان های سطحی
    اختصاص صلبیت به دیافراگم
    تغییر جهت محورهای محلی در المان های سطحی
    اختصاص بار نقطه ای به المان نقطه ای
    اختصاص جابجایی نقطه ای به المان های نقطه ای
    اختصاص بار نقطه ای به المان خطی
    اختصاص بار خطی به المان های خطی
    اعمال بار خطی به المان های خطی
    اختصاص بارهای یکنواخت سطحی به المان های سطحی

 

فصل 6 : آنالیز

    کنترل اخطارهای ترسیمی در مدل
    تنظیمات آنالیز
    انجام فرآیند آنالیز
    نحوه نمایش گزارش آنالیز

 

فصل 7 : تنظیمات طراحی

    نکات تئوری تنظیمات طراحی به روش ASD
    نکات تئوری تنظیمات طراحی به روش LRFD
    انجام تنظیمات طراحی در مدل به روش ASD
    انجام تنظیمات طراحی در مدل به روش LRFD

 

فصل 8 : طراحی اولیه

    دلایل جواب ندادن نسبت تنش ها در روش ASD و روش حل آنها
    دلایل جواب ندادن نسبت تنش ها در روش LRFD و روش حل آنها
    تیپ بندی

 

فصل 9 : کنترل ها

    کنترل اخطارها و خطاها
    کنترل اتفاقی نمودار لنگرو برش
    نکات تئوری اصلاح برش پایه استاتیکی بر مبنای پریود تحلیلی
    اجرای اصلاح برش پایه استاتیکی بر مبنای پریود تحلیلی
    نکات تئوری اصلاح برش پایه طیفی بر مبنای مقایسه با برش پایه استاتیکی
    اجرای اصلاح برش پایه طیفی بر مبنای مقایسه با برش پایه استاتیکی
    نکات تئوری مربوط به کنترل دریفت
    اجرای کنترل دریفت
    نکات تئوری کنترل محوری ستونها
    اجرای کنترل محوری ستونها به روش ASD
    اجرای کنترل محوری ستونها به روش LRFD
    کنترل تنظیمات طراحی به روش ASD
    کنترل تنظیمات طراحی به روش LRFD
    نکات تئوری کنترل ستون های در تقاطع دو سیستم باربر جانبی
    اجرای کنترل ستون های در تقاطع دو سیستم باربر جانبی
    نکات تئوری کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله
    اجرای کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله
    نکات تئوری کنترل بادبند یا دیوار برشی در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله
    اجرای کنترل بادبند یا دیوار برشی در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله
    کنترل ضوابط طرح لرزه ای در روش LRFD
    کنترل کفایت تعداد مود ها در آنالیز طیفی

 

فصل 10 : خروجی ها     

    خروجی گرافیکی تغییر مکان ها
    خروجی گرافیکی دیاگرام های نیرو یا لنگر
    خروجی های متنی ، زیربخش ورودی های مدل
    خروجی های متنی ، زیربخش ورودی ها و تنظیمات آنالیز
    خروجی های متنی ، زیربخش نتایج خروجی المان های قاب
    خروجی های متنی ، زیربخش نتایج خروجی تغییر مکانها و دریفت ها
    خروجی های متنی ، زیربخش نتایج خروجی عکس العمل های تکیه گاهی و برش های پایه
    خروجی های متنی ، زیربخش نتایج خروجی مربوط به حالت بار مودال
    خروجی های متنی ، زیربخش نتایج خروجی سازه ای
    خروجی های طراحی ،  زیربخش دریافت نسبت تنش P-M
    خروجی های طراحی ،  زیربخش دریافت نسبت تنش برشی

 

فصل 11 : مثال کاربردی     

    ایجاد خطوط شبکه و طبقات در مدل جدید
    ترسیم المان های خطی
    ترسیم المان های سطحی
    تعریف مصالح
    تعریف مقاطع المان های خطی
    تعریف مقاطع المان های سطحی
    تعریف دیافراگم صلب
    تعریف طیف طرح زلزله
    تنظیمات مربوط به حالت بار مودال
    تعریف الگوهای بار استاتیکی
    تنظیم اثر P-Δ
    تعریف منابع جرم
    تعریف حالات بار استاتیکی و طیفی
    تعریف ترکیب بارها
    اختصاص نوع تکیه گاه به پای ستون ها
    اختصاص مقطع به المان های خطی
    اختصاص نحوه اتصال به المان های خطی
    اختصاص آفست انتهایی المان های خطی
    اختصاص مقطع به المان های سطحی
    اختصاص صلبیت به دیافراگم
    تعریف و اختصاص جهت تیرچه ها در پروژه
    اختصاص بارهای سطحی به المان های سطحی
    اختصاص بارهای خطی به المان های خطی
    آنالیز مدل و تنظیمات مربوط به آن
    تنظیمات طراحی و شروع فرآیند طراحی
    انجام فرآیند طراحی اولیه
    کنترل اخطارها و خطاها
    کنترل اتفاقی نمودار لنگر و برش
    اصلاح برش پایه استاتیکیبر مبنای پریود تحلیلی
    کنترل دریفت
    کنترل محوری ستونها به روش ASD
    کنترل محوری ستونها به روش LRFD
    کنترل تنظیمات طراحی در روش ASD
    کنترل تنظیمات طراحی در روش LRFD
    کنترل ستون های در تقاطع دو سیستم باربر جانبی برای ترکیب بارهای اندرکنشی
    کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله
    کنترل بادبند در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله
    کنترل ضوابط طرح لرزه ای در روش LRFD
    کنترل کفایت یا عدم کفایت تعداد مودها در آنالیزهای مودال و طیفی

 

کالاهای مرتبط
 آموزش تصویری رویت ام ای پی Revit MEP
آموزش تصویری رویت ام ای پی Revit MEP
44,800 35,840 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آموزش تصویری استاتیک
آموزش تصویری استاتیک
35,000 28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آموزش سیویل Civil 3D
آموزش سیویل Civil 3D
45,000 36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آموزش نرم افزار ETAP
آموزش نرم افزار ETAP
45,000 36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آموزش نرم افزار ای پلن EPLAN
آموزش نرم افزار ای پلن EPLAN
45,000 36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آموش تصویری Matlab برق
آموش تصویری Matlab برق
45,000 36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آموزش مقاومت مصالح
آموزش مقاومت مصالح
45,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آموزش نرم افزار PLC Step7
آموزش نرم افزار PLC Step7
45,000 36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آموزش نرم افزار LOGO
آموزش نرم افزار LOGO
45,000 36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آموزش پرتئوس Proteus
آموزش پرتئوس Proteus
45,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آموزش دوربین های نقشه برداری
آموزش دوربین های نقشه برداری
45,000 36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
طراحی و ساخت ربات مسیریاب
طراحی و ساخت ربات مسیریاب
45,000 36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آموزش تاسیسات برقی ساختمان
آموزش تاسیسات برقی ساختمان
45,000 36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آموزش سس 9 SAS
آموزش سس 9 SAS
30,000 24,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آموزش نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته
آموزش نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته
35,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پروژه های کاربردی و پیشرفته PLC
پروژه های کاربردی و پیشرفته PLC
35,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آموزش پلکسیس plaxis
آموزش پلکسیس plaxis
35,000 28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آموزش میکروکنترولر ای وی آر AVR
آموزش میکروکنترولر ای وی آر AVR
35,000 28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%